NIO en een migratie-achtergrond (NL)

De NIO intelligentietest onderschat meertalige leerlingen, waarvan vele met een migratie-achtergrond. Uit onderzoek door de NIO blijkt dat deze leerlingen een hóger onderwijsniveau kunnen volgen dan uit een NIO-test blijkt. De score dient te worden gecorrigeerd.

In de publicatie “NIO & 10 jaar aanvullend intelligentie-onderzoek” (Dr. H. van Dijk, 2018, uitgeverij Boom) staat het als volgt: “Er is sprake van onderschatting door de NIO-test” (pag. 62) en (op pag. 66): “Door gebruik te maken van een correctie kan voorkomen worden dat de onderwijsmogelijkheden van de allochtone leerlingen systematisch worden onderschat.”

Op deze pagina staat uitleg.

Het onderwijsniveau van allochtone leerlingen wordt door de NIO test onderschat

De relatie tussen NIO, allochtone groep en onderwijsniveau is uitvoerig onderzocht in een onderzoek onder meer dan 10.000 leerlingen (waarvan meer dan 1000 allochtoon) uit het primair en voortgezet onderwijs. Er werd bij hen de NIO test afgenomen.

De leerlingen volgden hetzelfde onderwijs, dus zaten op dezelfde scholen en in dezelfde klassen. Het onderwijsniveau van allochtone en autochtone leerlingen was dus hetzelfde, maar wat bleek: de NIO-resultaten waren sterk verschillend. Het verschil was groot, tot soms 2 schoolniveau’s. Conclusie: het advies dat op basis van de NIO test wordt gegeven is (zeer) nadelig voor allochtone leerlingen.

Voor de meeste leerlingen is het verschil één onderwijsniveau of meer!

Bij het geven van advies dient dus rekening te worden gehouden met de achtergrond van een leerling. Een NIO-rapportage wordt gemaakt door software, deze NIO-software corrigeert echter niet ( ! ). De correctie dient dus te worden verzorgd nadat het NIO-profiel is gemaakt, handmatig. De Testpsycholoog past deze correctie toe. De wijze waarop wij dit verzorgen leest u hieronder.

Het niveau van meertaligen wordt (vrijwel) altijd onderschat

Tweetalig of meertalig? Dit is voor De Testpsycholoog altijd een extra uitdaging. Het lijkt een trend om het niveau van meertaligen te onderschatten, niet alleen in Nederland overigens. “De oorzaak is meestal een vooroordeel tegen tweetalige minderheden die in veel samenlevingen wordt gevonden en wordt onderbouwd door oneerlijke tests.” (Dit is een citaat, zie voor referentie onze Engelstalige pagina.) Het is dus een internationaal probleem dat bij vrijwel al het beschikbare testmateriaal geldt. In Nederland dus niet alleen bij NIO maar ook bij Cito (dit is aangetoond) en waarschijnlijk ook bij de eindtoets IEP en de eindtoets Route 8 (hiervan zijn nog geen gegevens). De NIO kent echter als énige de mogelijkheid om te corrigeren. Chapeau voor NIO!

Overigens is door de NIO aangetoond dat tests voor persoonlijkheid en motivatie nauwelijks bruikbaar zijn met betrekking tot advies over onderwijsniveau. Waarvan akte.

Hoe werkt onze NIO-correctie?

De volgende indeling geldt bij de correctie: beide ouders Nederlands, gemengd gezin, twee westerse niet-Nederlandse ouders en twee niet-westerse ouders. Alleen als beide ouders Nederlands zijn wordt de NIO-score niet aangepast. In de NIO-handleiding (2005) staat deze correctie secuur beschreven.

Zonder correctie is de onderschatting van deze leerlingen groot. Twee citaten:

Citaat 1 (verschil bij NIO-totaalscore 2 tot 11 punten):

“In vergelijking tot de autochtone groep is het gemiddelde NIO-totaal van de gemengde groep 2 punten lager. De westerse groep scoort 7 punten lager en de niet-westerse groep scoort ruim 11 punten lager. … Ten opzichte van de autochtone groep scoort de niet-westerse groep ruim 13 punten lager op de verbale schaal en bijna 8 punten lager op de symbolische schaal. Deze groep lijkt het meest benadeeld te worden door een niet-Nederlandstalige achtergrond.” NIO-handleiding, 2005, pag. 50.

Bedenk dat 6 punten ongeveer gelijk staat aan 1 onderwijsniveau.

Citaat 2 (gemiddeld heeft de NIO het 1 schoolniveau verkeerd):

“Dit betekent, en het is in de tabel duidelijk te zien, dat gegeven een bepaalde testprestatie het advies voor een niet-westerse leerling een niveau hoger moet zijn dan voor een autochtone leerling. Zo hebben bijvoorbeeld de autochtone leerlingen in de GTL een gemiddelde van 101; de niet-westerse leerlingen hebben echter op de HAVO een gemiddelde totaalscore van 100.3. De verschillen tussen westerse allochtonen en de autochtonen zijn maar iets minder groot, globaal 6 punten in plaats van 7 punten. Ook voor hen geldt dat de NIO-score het onderwijsniveau dat zij volgen, onderschat.” NIO-handleiding, 2005, pag. 51.

De Testpsycholoog corrigeert NIO-scores voor allochtonen

De NIO-scores van allochtone leerlingen dienen dus te worden aangepast voor de achtergrond van een leerling. Deze NIO-correctie is nodig bij álle leerlingen waarvan minimaal één ouder niet in Nederland is geboren. Het advies dat hier uit volgt is erg goed: de NIO voorspelt na de aanpassing het onderwijsniveau van allochtone leerlingen beter dan de Cito Eindtoets.

Een NIO-score van 100 is HAVO bij leerlingen met niet-westerse ouders.

Helaas is het aanpassen van NIO-resultaten voor allochtone leerlingen niet verwerkt in de rapportage-software, die door de meeste bureau’s en scholen wordt gebruikt. De aanpassing dient achteraf (na het ‘uitdraaien’ van het NIO-profiel) te worden verzorgd.

Hoe werkt onze NIO-correctie?

De wijze waarop de NIO-score wordt gecorrigeerd door De Testpsycholoog staat hierboven beschreven. De correctie is exact terug te vinden in de NIO-handleiding 2005. Deze is te downloaden via de site van de ontwikkelaar van de NIO: testresearch.nl. (Scroll op de Nederlandse webpagina naar beneden tot aan de NIO test, klik dan op het groene bolletje bij ‘NIO Handleiding en Verantwoording’. Op de pagina die zich dan opent kunt u de NIO handleiding downloaden.)

Tweede generatie? In de NIO-handleiding 2018 is tevens een mogelijke correctie uitgewerkt voor tweede generatie-migranten, dus bij niet-Nederlandse grootouders. Zonder correctie wordt het onderwijsniveau van deze groep onderschat.

Het NIO-profiel geeft ‘intelligentie-indexen’. Deze dienen te worden gecorrigeerd. Een citaat uit de NIO-handleiding: “Dit betekent dat, wanneer wordt uitgegaan van de intelligentie-indexen, het onderwijsniveau van allochtone leerlingen sterk wordt onderschat”.

De Testpsycholoog volgt de aanbevelingen uit de handleiding 2005, exact conform tabel 8 op pagina 15. Zoals iedereen zou moeten doen.

— Geachte ouders van leerlingen met een migratie-achtergrond. Er is sprake van groot onrecht. De Testpsycholoog geeft u graag second opinion advies over een behaalde NIO-score. Indien u beschikt over een NIO-rapportage van een school of een ander testbureau, ongeacht van welke school of organisatie, kunt u met De Testpsycholoog contact opnemen. Wij zullen de correctie toepassen. Alleen ná de aanpassing is er sprake van een eerlijk advies.

Benieuwd hoe wij kunnen helpen?

Met ruim 80 testlocaties verzorgen wij onderzoek in heel Nederland

Erkende kwaliteit door certificering en registraties